El Pla municipal de Joventut és l’eina que estableix les actuacions que es duran a terme en matèria de joventut en un període de temps determinat des de la Regodoria de Joventut i la resta de l’Ajuntament, en els seus diversos Departaments.

L’elaboració del Pla municipal de Joventut implica una primera fase de diagnòstic i una segona dedicada a definir les actuacions que han de donar respostes als problemes i inquietuts detectades en la fase d’anàlisi de la realitat.

El diagnòstic es fa buscant la participació de la gent jove, de les associacions dels i les joves, dels diferents departaments de l’Ajuntament (mitjançant els seus responsables tècnics), dels polítics com a representants de la ciutadania i altres agents socials del municipi així com institucions públiques i privades. Es tracta d’identificar inquietuts, problemes, expectatives… però també recapitular els recursos, serveis i programes que ja existeixen i revisar-los.

Un Pla municipal de Joventut recollirà les prioritats de les polítiques de joventut de l’Ajuntament per al període de temps marcat així com el programa d’actuacions dels diferents Departaments, incorporant el pressupost i els mitjans previstos per assolir els objectius que se’n deriven de les prioritats acordades.
Amb un Pla municipal de Joventut aconseguim definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut en la ciutat

 • Definir les polítiques de joventut significa definir un model teòric que partint de l’anàlisi de la realitat i done solucions integrals, és a dir, abraçant tots els problemes plantejats pels joves (tant si són competència exclusiva de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament com si no ho són). Per tant, caldrà determinar quins seran els eixos principals de la nostra política, els àmbits d’actuació i els objectius a assolir per resoldre les diferents necessitats i problemàtiques.
 • Impulsar les polítiques de joventut significa definir les actuacions que es desenvoluparan dins el territori per tal d’assolir els nostres objectius, i donar el suport necessari per tirar-les endavant. No es tracta únicament de les actuacions que desenvolupe el nostre ajuntament, sinó també de les actuacions que han de dur a terme les altres administracions o agents socials i, també, el teixit social juvenil.
 • Coordinar les polítiques de joventut significa descriure un mètode de treball que ens ha de permetre desenvolupar unes polítiques que engloben tots els problemes dels joves. I això no es pot fer d’una altra manera que treballant amb les diferents àrees de la nostra administració, amb la resta d’administracions, amb l’entorn social i amb els i les joves.

Així, doncs, apostem per una eina de treball que ens ha de permetre fer polítiques integrals de joventut.

El Pla municipal de Joventut, pas a pas

Un Pla Integral de Joventut consta, bàsicament, de dos fases: la del diagnòstic i la de l’elaboració del programa d’actuacions. A continuació es fa una explicació més detallada. En primer lloc, fer una visualització de les polítiques de joventut que s’estan fent. Paral·lelament, fer un anàlisi de la realitat juvenil del nostre territori i veure les necessitats i les problemàtiques bàsiques, i els objectius que cal assolir. De la comparació entre allò que estem fent (el que hem visualitzat) i allò que cal fer, eixiran unes conclusions: això serà el diagnòstic. Tot seguit ja podem dissenyar el nostre Pla, decidint les accions que farem per a assolir els objectius. Per a desenvolupar aquestes accions haurem de pensar un mètode de treball. També decidirem com valorar els resultats, mitjançant un sistema d’avaluació. Per finalitzar, mirarem els recursos necessaris i planificarem quan ho farem.

A. El diagnòstic

El primer pas que cal fer per a dissenyar un Pla Integral de Joventut és visualitzar les polítiques de joventut que s’estan aplicant al nostre territori, amb la finalitat d’observar a quines necessitats dels i les joves estem donant resposta.

Visualitzar les polítiques de joventut no significa tan sols recollir totes aquelles iniciatives que desenvolupa l’àrea de Joventut, sinó que cal visualitzar les polítiques de joventut en conjunt a través de tres nivells paral·lels:

 • Administració pròpia (interdepartamental)
 • Altres administracions (interinstitucional)
 • Teixit associatiu juvenil (participació jove)

El pas següent per a elaborar un Pla Integral de Joventut consisteix a analitzar com són els joves del nostre territori i en quina situació es troben (la qual cosa implica llegir, observar-los, escoltar-los i entendre’ls). Aquesta anàlisi és imprescindible per poder dissenyar un Pla. Tanmateix, convé que sapiguem aprofitar la informació ja existent. Per exemple, podem començar a entendre la realitat del nostre territori a través de les activitats següents:

 • Tindre com a marc de referència les característiques que defineixen la situació general de la joventut valenciana.
 • Esbrinar les característiques específiques dels joves del nostre territori.
 • Establir mecanismes d’observació de la realitat que tinguen continuïtat.

Un cop sabem com són els i les joves del nostre territori i quines necessitats i problemes tenen (de la qual cosa es deriven uns objectius per donar-hi resposta), i un cop visualitzades totes les polítiques de joventut que es fan des de la nostra administració, és hora de fer-ne un diagnòstic. El diagnòstic consisteix a veure quins són els problemes i les necessitats de la gent jove del nostre territori que encara no estan resolts amb les polítiques de joventut que s’hi duen a terme.

B. El programa d’actuacions

Una vegada sabem quines polítiques de joventut es fan al nostre territori, sabem com són els i les joves i els problemes i les necessitats que tenen, i hem marcat uns objectius per tal de millorar les seues condicions de vida, detectarem que si redefinim les polítiques de joventut del nostre Ajuntament podem maximitzar resultats i, el que és més important, donar respostes a les necessitats reals dels i les joves. El pas següent serà definir un programa d’actuacions per tal d’assolir els objectius fixats.

Els indicadors d’avaluació. Es tracta de cercar indicadors d’avaluació dels objectius plantejats per concretar la manera com els volem assolir en els diferents períodes de temps que establim.

Definició d’actuacions. Quan tinguem definits els indicadors, haurem de pensar actuacions encaminades a aconseguir un objectiu concret. Al mateix temps, aquestes actuacions han de poder ser avaluades amb els indicadors establerts, i si cal amb indicadors complementaris per a cada programa d’actuació. Tant en la fase del diagnòstic com en esta fase de definició de les actuacions hem de comptar amb tots els Departaments de l’Ajuntament (i d’altres institucions i agents socials) que puguen aportar accions i iniciatives per a donar resposta a les demandes detectades.

Per definir programes d’actuació, disposem dels elements següents:

 • El nostre coneixement i la nostra intuïció (sabem o imaginem quines accions ens permeten assolir els objectius plantejats i, per tant, quines accions són eficaces).
 • L’assessorament d’altres administracions i entitats (Institut Valencià de la Joventut, Consell Valencià de la Joventut, Xarxa JOVES.net i altres Ajuntaments) i de les associacions juvenils, començant per les del municipi, agrupades en el Consell Local de la Joventut.

Tot este procés, en les seues dues parts, estarà organitzat i dinamitzat, de manera conjunta, perl Consell de la Joventut de Mislata i el personal tècnic de la Regidoria de Joventut.